ZESPÓŁ ds. REWITALIZACJI

Zespół został powołany Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 84/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Na podstawie § 16 ust. 2 pkt 1 lit. b Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg, wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 27/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg zarządzam co następuje:


§ 1.

 1. Powołuję zespół zadaniowy ds. rewitalizacji w składzie:

1) Ilona Grędas-Wójtowicz - Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych,
2) Ewa Pełechata - Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych,
3) Ewa Pawłowska - Sekretarz Miasta Kołobrzeg,
4) Iwona Roguska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,
5) Janusz Strucki - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju,
6) Damian Kunz - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
7) Karol Królikowski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej,
8) Romuald Kociuba - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
9) Aleksandra Muciek - Główny Specjalista ds. zieleni miejskiej Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,
10) Katarzyna Kędziora - Kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
11) Marzena Jankowska - Kierownik Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
12) Karolina Bilska - Główny Specjalista Wydziału Urbanistyki i Architektury,
13) Małgorzata Łabędź - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego,
14) Tadeusz Kielar - Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury,
15) Artur Lijewski - Prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

2. Prace zespołu będzie koordynowała Karolina Bilska - Główny Specjalista Wydziału Urbanistyki i Architektury.

3. Zespół jest odpowiedzialny za proces wdrażania "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028", przyjętego uchwałą Nr IV/37/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r.

ZADANIA ZESPOŁU

§ 2. 

1. Zadaniem zespołu będzie:
1) koordynacja realizacji programu,
2) przygotowanie i realizacja projektów rewitalizacyjnych,
3) monitoring projektów rewitalizacyjnych,
4) współpraca z partnerami społecznymi i gospodarczymi,
5) współpraca z administracją rządową oraz samorządową w zakresie wykorzystywania funduszy strukturalnych do współfinansowania Programu,
6) współpraca z Komitetem Rewitalizacji,
7) sporządzanie raportów okresowych oraz raportu końcowego z realizacji Programu,
8) przygotowanie projektów aktualizacji Programu,
9) promocja Programu.

2. Czynności podejmowane przez zespół lub jego członków będą udokumentowane w formie pisemnej oraz upublicznione poprzez dostępne kanały komunikacji m.in stronę internetową, Facebooka itp.

3. Zespół powołuje się na czas realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028”.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta Kołobrzeg.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.