Zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami  Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:
 

  • nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, jeżeli przewiduje to uchwała, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;
     
  • nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.


INFORMUJEMY, ŻE:

  • RADA MIASTA KOŁOBRZEG W UCHWALE NR XXVIII/409/17 Z DNIA 9 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE MIASTA KOŁOBRZEG NIE USTALIŁA NA RZECZ GMINY PRAWA PIERWOKUPU WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE REWITALIZACJI,
     
  • ZGODNIE Z ART. 25 WW. USTAWY O REWITALIZACJI, SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI WYZNACZANA JEST PRZEZ RADĘ GMINY ODRĘBNĄ UCHWAŁĄ, PO UCHWALENIU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. W "GMINNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA MIASTA KOŁOBRZEG NA LATA 2018-2028", PRZYJĘTYM UCHWAŁĄ NR IV/37/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG Z DNIA 11 STYCZNIA 2019 R., NIE PRZEWIDZIANO USTANOWIENIA SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI.

Jeżeli w celach notarialnych będą Państwo potrzebować zaświadczenia, potwierdzającego powyższe informacje, należy złożyć do Prezydenta Miasta Kołobrzeg przygotowaną przez siebie treść wniosku o wydanie takiego zaświadczenia wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.