Zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:
 

  • nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, jeżeli przewiduje to uchwała, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;
     
  • nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.


INFORMUJEMY, ŻE:

  • RADA MIASTA KOŁOBRZEG W UCHWALE NR XXVIII/409/17 Z DNIA 9 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE MIASTA KOŁOBRZEG NIE USTALIŁA NA RZECZ GMINY PRAWA PIERWOKUPU WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE REWITALIZACJI,
     
  • ZGODNIE Z ART. 25 WW. USTAWY O REWITALIZACJI, SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI WYZNACZANA JEST PRZEZ RADĘ GMINY ODRĘBNĄ UCHWAŁĄ, PO UCHWALENIU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI.

D O K U M E N T A C J A

POBIERZ:
Wniosek o wydanie zaświadczenia czy nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze rewitalizacji lub na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji