W 2016 r. na zlecenie Gminy Miasto Kołobrzeg firma EU Consult Sp. z o.o. przeprowadziła tzw. audyt miasta. Zostały przebadane czynniki i zjawiska kryzysowe występujące na terenie całego miasta w sferach: społecznej oraz gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno - funkcjonalnej i technicznej. Na ich podstawie dokonano diagnozy skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych w oparciu o analizę porównawczą jednostek urbanistycznych - osiedli miasta.

Zgodnie z analizą wskaźnikową obszary zdegradowane Miasta Kołobrzeg to: osiedle 1 "Solne Zdroje", osiedle 2 "Śródmiejskie", osiedle 3 "Zamoście", osiedle 5 "Lęborskie" oraz osiedle 6 "Zachodnie".

Tabela. Podsumowanie analizy społeczno - gospodarczej (określenie obszarów zdegradowanych)

Jednostka urbanistyczna

Liczba obszarów problemowych

Osiedle 1. "Solne Zdroje"

13

Osiedle 2. "Śródmiejskie"

8

Osiedle 3. "Zamoście"

10

Osiedle 4. "Radzikowo"

3

Osiedle 5. "Lęborskie"

7

Osiedle 6. "Zachodnie"

16

Osiedle 7. "Ogrody"

3

Osiedle 8. "Rzemieślnicze"

5

Osiedle 9. "Podczele"

5

Źródło: opracowanie EU-Consult Sp. z o.o.


Granice obszarów zdegradowanych przedstawiono na rysunku poniżej.


Obszar rewitalizacji wyznacza się jako całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją zjawisk społecznych oraz gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych lub technicznych, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Jednakże ustawodawca założył, że nie może być on większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.

Wyznaczony obszar zdegradowany Kołobrzegu zajmuje ponad 36% powierzchni Miasta, który zamieszkuje blisko 70% mieszkańców Miasta ogółem.

Wieloletnie Strategiczne Programy Operacyjne, wdrażające Strategię Rozwoju Miasta Kołobrzeg do roku 2020, zakładały opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych, w tym powojskowych. Wspomniana została tam konieczność przeprowadzenia działań rewaloryzacyjnych na terenach nad Parsętą, Śródmieścia oraz Dzielnicy Zachodniej, natomiast w ramach działań rewitalizacyjnych planowały rewitalizację dawnych obszarów powojskowych i terenów do nich bezpośrednio przyległych.

Rewitalizacja powyższych obszarów miała służyć nie tylko podniesieniu atrakcyjności danego obszaru dla podmiotów gospodarczych i potencjalnych nowych mieszkańców, ale również wsparciu rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego oraz podniesieniu jakości życia obecnych mieszkańców. Rewitalizacja sprzyja tworzeniu nowych przedsiębiorstw oraz miejsc pracy, dlatego powyższy dokument w celu pobudzenia małej i średniej przedsiębiorczości zakładał m.in. rewitalizację obszaru Śródmieścia, terenów nad Parsętą w tym ulicy Zygmuntowskiej oraz Dzielnicy Zachodniej.

Powyższe wymogi ustawowe oraz Strategia Rozwoju Miasta spowodowały, że jako obszar rewitalizacji wyznaczono tylko część obszaru zdegradowanego. Wskazano 4 podobszary, które obejmują swym zasięgiem powierzchnię 3,015 km2, co stanowi 11,76% powierzchni Miasta Kołobrzeg oraz zamieszkuje na nich 11 645 mieszkańców, co stanowi 25,77% ogółu populacji.

Tabela. Podobszary wyznaczone do rewitalizacji

Jednostka urbanistyczna

Powierzchnia (km2)

Liczba mieszkańców

Śródmiejski z Wyspą Solną i wschodnią częścią Portu

1,407

6 433

Zachodni z zachodnią częścią Portu

0,768

1 238

Terenów powojskowych po obu stronach ul. Mazowieckiej

0,535

486

Lęborski

0,305

3 488

Suma

3,015

11 645

Kołobrzeg

25,63

45 191

Źródło: opracowanie EU Consult Sp. z o.o.


Graficzne rozmieszczenie podobszarów do rewitalizacji przedstawiono poniżej.


POBIERZ:
Diagnoza społeczno - gospodarcza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Miasta Kołobrzeg