Podobszar rewitalizacji "Lęborski" zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części Osiedla Lęborskiego. Jego granice wyznaczają ulice: Bolesława Krzywoustego, Koszalińska, Kamienna oraz rzeka Parsęta.

Historia tego obszaru sięga średniowiecza. W XIV w. powstało tu jedno z przedmieść Kołobrzegu, zwane Lęborskim. Na terenie podobszaru znajduje się jedyny zachowany do dziś fragment fortyfikacji głównych Twierdzy Kołobrzeg, na który składają się: rów forteczny, Luneta Lauenburg, Bastion Magdeburg i Bastion Pommern. Pod koniec XIX w., w wyniku likwidacji twierdzy, część fortyfikacji została przekształcona w park, obecnie znany jako Park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Historyczna zabudowa w większości uległa zniszczeniu w czasie II Wojny Światowej, do dzisiaj przetrwało zaledwie kilka budynków. Obecna zabudowa podobszaru pochodzi z lat 70-tych XX w.

W 2016 r opracowano dla Kołobrzegu audyt, który wykazał, iż w granicach ww. podobszaru znajdują się budynki o niskim stanie technicznym. Występuje tam również bardzo duże natężenie ruchu komunikacyjnego. Podobszar Lęborski cechuje się małą aktywnością gospodarczą oraz niewielkim kapitałem społecznym. Zdiagnozowano także występowanie problemów społecznych.


W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych związanych z opracowaniem diagnozy zjawisk kryzysowych w Kołobrzegu, mieszkańcy najczęściej wskazywali Osiedle Lęborskie jako obszar wymagający działań rewitalizacyjnych.


M A P A

Podobszar rewitalizacji Lęborski obejmuje część osiedla Lęborskiego
Previous Next Play Pause
1