Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia
i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo - doradczą prezydenta miasta.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określiła Rada Miasta Kołobrzeg w Uchwale Nr IX/107/19 z dnia 30 maja 2019 r.
Jej podjęcie poprzedziły konsultacje społeczne. Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
 

Zasady wyznaczania składu i zasady działania Komitetu