W programie określono 4 cele główne:

 1. Szczęśliwi mieszkańcy - aktywni społecznie i zawodowo
 2. Zrównoważona i nowoczesna gospodarka

 3. Przyjazne miejsca do życia

 4. Przyjazne środowisko.

Każdemu z celów głównych przypisano od 2 do 3 celów szczegółowych, którym podporządkowano kierunki działań.

Cel główny 1

Szczęśliwi mieszkańcy - aktywni społecznie i zawodowo

Cel szczegółowy 1 Tworzenie warunków dla społecznej (w tym kulturalnej) aktywizacji i integracji mieszkańców oraz organizacji pozarządowych, a także budowy tożsamości lokalnej i wzmocnienia integracji społecznej

Dla osiągnięcia celu przewiduje się m.in. następujące kierunki działań:

 • rozwój infrastruktury społecznej dostosowanej do potrzeb mieszkańców obszarów,
 • wzmocnienie znaczenia instytucji społecznych, tym roli organizacji pozarządowych,
 • dążenie do zwiększenia skuteczności oddziaływania społecznego NGO,
 • zwiększenie integracji społecznej, budowa tożsamości lokalnej na bazie lokalnych potencjałów, w tym dziedzictwa kulturowego,
 • zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez instytucjonalne wsparcie dla mikrodziałań, m.in. budżet obywatelski.

Cel szczegółowy 2 Zrównoważony rozwój społeczny

Dla osiągnięcia celu przewiduje się następujące kierunki działań:

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • wsparcie instytucjonalne dla osób zagrożonych problemami społecznymi,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom demograficznym,
 • zwiększenie uwagi potrzebami ludzi młodych oraz seniorów,
 • przeciwdziałanie gentryfikacji obszaru rewitalizacji oraz gettyfikacji zabudowy komunalnej,
 • zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych oraz administracyjnych na terenie obszaru - stworzenie nowych lokalizacji świadczenia usług publicznych,
 • rozwój kapitału ludzkiego przy udziale instytucjonalnym, NGO, podmiotów gospodarczych itp.

Cel główny 2

Zrównoważona i nowoczesna gospodarka

Cel szczegółowy 1 Zagospodarowanie istniejących terenów inwestycyjnych w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego

Dla osiągnięcia celu przewiduje się m.in. następujące kierunki działań:

 • zrównoważony rozwój wszystkich funkcji portu morskiego,
 • wykorzystanie niezagospodarowanych lokali komunalnych,
 • lokalizowanie innowacyjnych form działalności gospodarczej, np. START-UP-ów, Inkubatorów przedsiębiorczości itp.,
 • wsparcie dla tworzenia osiedlowych centrów usługowo-rekreacyjnych.

 Cel szczegółowy 2 Kreowanie rozwoju gospodarczego poprzez wzmocnienie działań na rzecz dywersyfikacji i strefowania działalności gospodarczych

Dla osiągnięcia celu przewiduje się m.in. następujące kierunki działań:

 • promocja lokalnych rzemieślników i ich produktów,
 • zrównoważony rozwój funkcji turystycznej, kontrola jej intensywności w kierunku turystyki zrównoważonej tj. zachowującej równowagę pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, potrzebami mieszkańców i oczekiwaniami turystów oraz zrównoważony rozwój wszystkich form turystyki, (zmierzanie w kierunku alternatywnych form – łagodna turystyka,
 • dążenie do uporządkowania funkcji obszarów, poprzez zastosowanie polityki przestrzennej,
 • wspieranie rozwoju usług dla mieszkańców, w tym seniorów, m.in. usługi zdrowia.

Cel szczegółowy 3 Tworzenie i pobudzanie innowacyjnych działalności gospodarczych opartych na wiedzy

Dla osiągnięcia celu przewiduje się m.in. następujące kierunki działań:

 • zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych oraz administracyjnych na terenie obszaru - tworzenie nowych lokalizacji świadczenia usług publicznych,
 • wsparcie dla nowoczesnych branż i technologii.

Cel główny 3

Przyjazne miejsca do życia

Cel szczegółowy 1 Poprawa warunków życia i zamieszkania mieszkańców

Dla osiągnięcia celu przewiduje się m.in. następujące kierunki działań:

 • tworzenie warunków dla zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa,
 • rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapobiegającej niepełnosprawności,
 • poprawa warunków mieszkaniowych,
 • likwidacja barier architektonicznych,
 • dążenie do dostosowania istniejących obiektów do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
 • wzmocnienie opieki dla seniorów,
 • promowanie obszaru rewitalizacji jako miejsca dobrego do życia.

Cel szczegółowy 2 Poprawa systemu komunikacji

Dla osiągnięcia celu przewiduje się m.in. następujące kierunki działań:

 • stworzenie warunków do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania mieszkańców przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców, m.in. budowa nowych dróg rowerowych,
 • rozwój komunikacji publicznej i alternatywnych form komunikacyjnych np. roweru miejskiego,
 • dążenie do wprowadzenia stref wolnych od ruchu samochodowego lub woonerfów,
 • dążenie do rozwiązania problemu braku miejsc postojowych – wypracowanie nowej polityki parkingowej,
 • poprawa systemu komunikacji kolejowej.

Cel szczegółowy 3 Poprawa przestrzeni publicznej

Dla osiągnięcia celu przewiduje się m.in. następujące kierunki działań:

 • zwiększenie ilości terenów publicznych poprzez kreowanie nowych funkcji obszarów niezagospodarowanych, m.in. tereny nad rzeką i Kanałem Drzewnym,
 • kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, przyjaznej dla mieszkańców i środowiska m.in. poprzez politykę przestrzenną,
 • poprawa jakości istniejących terenów publicznych m.in. bulwarów nad rzeką Parsętą, istniejących placów, skwerów i parków, również poprzez wprowadzenie nowych funkcji i rozwój infrastruktury rekreacyjnej,
 • funkcjonalne zagospodarowanie terenów kolejowych i przylegających do nich,
 • poprawa zagospodarowania podwórek.

Cel główny 4

Przyjazne środowisko

Cel szczegółowy 1 Ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych

Dla osiągnięcia celu przewiduje się m.in. następujące kierunki działań:

 • ochrona jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji pyłów oraz gazów, m.in. prowadzenie monitoringu oraz promocję znaczenia likwidacji niskiej emisji,
 • utrzymanie jak najlepszej jakości stanu akustycznego środowiska, prowadzenie monitoringu,
 • zachowanie dobrego stanu i potencjału wód powierzchniowych,
 • zachowanie obszarów podlegających ochronie prawnej oraz odnawianie i przywracanie do właściwego stanu składników przyrody,
 • zwiększanie ilości nasadzeń ochronnych i izolacyjnych,
 • rozwój i promowanie ekologicznych form podróżowania, w tym infrastruktury rowerowej,
 • sukcesywna likwidacja azbestu na obszarze miasta.

Cel szczegółowy 2 Rozwój zasobów przyrodniczych

Dla osiągnięcia celu przewiduje się następujące kierunki działań:

 • zwiększenie ilości terenów zielonych, m.in. tworzenie nowych parków (dużych osiedlowych oraz tzw. kieszonkowych) oraz naturalnych terenów zielonych np. zieleń łąkowa,
 • poprawa estetyki istniejących terenów zielonych, przywracanie historycznych założeń parkowych,
 • rozwój zieleni na terenach osiedli i podwórek,
 • dbałość o zachowanie bioróżnorodności terenów zielonych,
 • kształtowanie w świadomości mieszkańców znaczenia terenów zielonych dla wysokiej jakości życia w mieście, m.in. tworzenie przydomowych miniogrodów kwiatowych.