W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy i potrzeby przygotowano projekty, które mają poprawić sytuację występującą na obszarze rewitalizacji. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zbierano na różnych etapach opracowania dokumentu. Propozycje projektów przedstawił ekspert zewnętrzny dr Mariusz Miedziński, przygotowując projekt programu. Następnie część przedsięwzięć opracowano wspólnie z mieszkańcami obszaru rewitalizacji podczas procesu partycypacyjnego. Kolejnym etapem było przeprowadzanie otwartego naboru na projekty rewitalizacyjne. Lista zebranych projektów została uzupełniona w ramach Urzędu Miasta Kołobrzeg i innych jednostek miejskich.

Projekty zgodnie z wymogami ustawy podzielono na podstawowe oraz dopuszczalne, uzupełniające, służące ograniczeniu negatywnych zjawisk.

Przedsięwzięcia podstawowe

Nr projektu Nazwa Lokalizacja Wykonawca Typ projektu Obszar oddziaływania
1.1 Adabar - Klub Młodzieżowy  Piwnica Ratusza Miejskiego ul. Armii Krajowej 12 dz. nr 248/1 i 247/6 w obr. 12 poza obszarem rewitalizacji  Gmina Miasto Kołobrzeg społeczno-inwestycyjny 

obszar rewitalizacji:

podobszary rewitalizacji Lęborski i Śródmiejski z Wyspą Solną i wschodnią częścią portu

1.2 Budowa amfiteatru w Kołobrzegu wraz z zadaszeniem nad widownią  ul. Fredry 1 dz. nr 93 obr. 5 poza obszarem rewitalizacji  Gmina Miasto Kołobrzeg społeczno-inwestycyjny  obszar rewitalizacji
1.3 Aktywna integracja kluczem do sukcesu mieszkańców  obszar rewitalizacji  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej społeczny  obszar rewitalizacji  
1.4 Rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez stworzenie nowego miejsca dla osób dorosłych z niepełnosprawnością  obszar rewitalizacji  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej społeczny  obszar rewitalizacji  
1.5 Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży  obszar rewitalizacji  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej społeczny  obszar rewitalizacji  
1.6 Aktywizowanie, integrowanie i wykorzystywanie potencjału seniorów, osób powyżej 60 roku życia  obszar rewitalizacji  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej społeczny  obszar rewitalizacji  
1.7 Otwarte Pracownie Twórcze i Edukacyjne  Podobszar Śródmiejski z Wyspą Solną i częścią wschodnią portu dz. nr 161/1, 150/6, 150/12, 328, 327, 326, 325, 150/7, 150/13, 154/1, 156/1 w obr. 12  OpenLab Kołobrzeg społeczno-inwestycyjny  obszar rewitalizacji
1.8 Otwarte Ogrody Miejskie i Kontenery Kultury  Podobszar Śródmiejski z Wyspą Solną i częścią wschodnią portu dz. nr 161/1, 150/6, 150/12, 328, 327, 326, 325, 150/7, 150/13, 154/1, 156/1 w obr. 12  OpenLab Kołobrzeg społeczno-inwestycyjny  obszar rewitalizacji  
1.9 Przebudowa ul. Spacerowej w Kołobrzegu  Podobszar Śródmiejski z Wyspą Solną i częścią wschodnią portu dz. nr 122, 115/1, 115/2, 116/4, 116/6, 124/10 i 125 w obr. 4  Gmina Miasto Kołobrzeg inwestycyjny  podobszar Śródmiejski z Wyspą Solna i częścią wschodnią portu
1.10 Nautylium – zagospodarowanie Wyspy Solnej na terenie Portu Morskiego Kołobrzeg  Podobszar Śródmiejski z Wyspą Solną i częścią wschodnią portu ul. Warzelnicza dz. nr 173/7, 189, 190 i 191 w obr. 4  Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg społeczno-inwestycyjny  obszar rewitalizacji
1.11 Terminal Pasażerski wraz zagospodarowaniem terenu wzdłuż ul. Towarowej  Podobszar Śródmiejski z Wyspą Solną i częścią wschodnią portu dz. nr 99/3, 99/14 i 99/16 w obr. 4  Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg inwestycyjny obszar rewitalizacji  
1.12 Stolarnia Miejska  Podobszar Zachodni z częścią zachodnią portu dz. nr 10 w obr. 3, dawny hangar łodziowy  Gmina Miasto Kołobrzeg we współpracy z RCK, NGO społeczno-inwestycyjny   podobszar Zachodni z częścią zachodnią portu
1.13 Dom Spokojnej Starości - DPS  Podobszar Zachodni z częścią zachodnią portu ul. Spokojna 19  Firma Usługowa „OLIWIA” Janusz Mazur/ Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu społeczno-inwestycyjny   obszar rewitalizacji
1.14 Budowa obiektu z mieszkaniami chronionymi dla osób niepełnosprawnych  Podobszar terenów powojskowych po obu stronach ul. Mazowieckiej dz. nr 11/57 w obr. 18  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu  społeczno-inwestycyjny   obszar rewitalizacji 
1.15 Budowa wind osobowych  Podobszar Lęborski dz. nr 154/4 w obr. 13, ul. Grochowska 1a-i  Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa inwestycyjny 

podobszar Lęborski

1.16 Budowa wind osobowych  Podobszar Lęborski dz. nr 154/4 w obr. 13, ul. Grochowska 2a-d  Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa inwestycyjny   podobszar Lęborski
1.17 Budowa wind osobowych  Podobszar Lęborski dz. nr 154/4 w obr. 13, ul. Grochowska 3a-d  Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa inwestycyjny  podobszar Lęborski 
1.18 Budowa wind osobowych  Podobszar Lęborski dz. nr 416 w obr. 13, ul. Grochowska 4a-i  Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa inwestycyjny  podobszar Lęborski 
1.19 Budowa wind osobowych  Podobszar Lęborski dz. nr 416 w obr. 13, ul. Grochowska 7a-c  Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa  inwestycyjny

podobszar Lęborski 

Projekty uzupełniające