Radny Jacek Woźniak 13 kwietnia 2021 r. złożył rezygnację z członkostwa w Komitecie Rewitalizacji. Przewodniczący Rady Miasta Kołobrzeg 20 maja 2021 r., po konsultacjach z Przewodniczącymi Klubów Radnych oraz Radnymi Rady Miasta Kołobrzeg, na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, wyznaczył Radnego Przemysława Kiełkowskiego na członka Komitetu Rewitalizacji.

Prezydent Miasta Kołobrzeg Zarządzeniem Nr 64/21 z dnia 9 czerwca 2021 r. dokonał zmiany Zarządzenia Nr 98/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji, w taki sposób, że w miejsce przedstawiciela Rady Miasta Kołobrzeg Jacka Woźniaka powołał przedstawiciela Rady Miasta Kołobrzeg Przemysława Kiełkowskiego.

Na posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji w dniu 16 września 2021 r. jego członkowie jednogłośnie wybrali Pana Marka Augustyniaka na Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji, a Pana Przemysława Kiełkowskiego na jego Zastępcę.