Podobszar rewitalizacji "Śródmiejski z Wyspą Solną i wschodnią częścią portu" to największy z wyznaczonych podobszarów. Jego zasięg obejmuje fragmenty trzech osiedli: Śródmiejskie, Solne Zdroje oraz Zamoście. Pomimo znacznej wielkości, ww. podobszar jest w przeważającej części funkcjonalnie spójny. Ta część zlokalizowana jest w centralnej części miasta. W jej granicach znajdują się przede wszystkim tereny śródmiejskie z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, usługami, budynkami użyteczności publicznej, obiektami infrastruktury społecznej, kultury itp. W podobszarze znajduje się również Port Morski Kołobrzeg o funkcji przeładunkowo-pasażerskiej, tereny kolejowe, zabudowa pensjonatowo-hotelowa przy ul. Portowej oraz Wyspa Solna o przeważającej funkcji mieszkalnej.


Na podobszarze rewitalizacji „Śródmiejski z Wyspą Solną i wschodnią częścią portu” występuje cenna, historyczna zabudowa. Znajdują się tu obiekty wpisane do rejestru zabytków: budynki poczty, policji, dawnej elektrowni miejskiej oraz dawnego ewangelickiego klasztoru Diakonis. Jednym z najważniejszych potencjałów tego podobszaru są cieki wodne: rzeka Parsęta i Kanał Drzewny.


Zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta do roku 2020, ważnym elementem poprawy jakości przestrzeni publicznej powinny być działania związane z uzupełnieniem i renowacją tkanki miejskiej zlokalizowanej w obszarach śródmiejskich oraz nadrzecznych. Rewitalizacja śródmieścia Miasta Kołobrzeg to głównie działania związane z poprawą zachowania i wyeksponowania krajobrazu kulturowego tej części miasta. W Strategii podkreśla się, iż ważne jest kształtowanie śródmiejskiej przestrzeni publicznej pod kątem zwiększania jej atrakcyjności i różnorodności aktywności, jakie można w niej realizować. Z kolei rewitalizacja terenów nad Parsętą wynika z potrzeby przywrócenia dotychczasowych i wprowadzenia nowych funkcji dla tej części miasta.


Działania w tym zakresie powinny wiązać się z odnową i uatrakcyjnieniem obszaru, którego funkcje rekreacyjne czy kulturalne uległy degradacji lub nie były wykorzystane, utrudniając tym samym prawidłowy rozwój społeczno-gospodarczy obszaru. Odtworzenie miejskiej przestrzeni nadrzecznej i otwarcie jej na potrzeby mieszkańców to jedno z wyzwań mających na celu podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.


W 2016 r opracowano dla Kołobrzegu audyt, na podstawie którego zdiagnozowano na powyższym podobszarze wiele problemów. Charakterystyczny dla tej części miasta jest m.in. zły stan techniczny starej zabudowy, zwiększone natężenie ruchu komunikacyjnego oraz brak miejsc postojowych. Stwierdzono ponadto małą aktywność gospodarczą wzdłuż terenów nadrzecznych. Podobszar rewitalizacji „Śródmiejski z Wyspą Solną i wschodnią częścią portu” stanowi część miasta o dużej gęstości zaludnienia. Na obszarze zdiagnozowano występowanie problemów społecznych.

M A P A

Podobszar rewitalizacji Śródmiejski z Wyspą Solną i wschodnią częścią portu
Previous Next Play Pause
1