Podobszar rewitalizacji "Tereny powojskowe po obu stronach ul. Mazowieckiej" zlokalizowany jest w środkowej części osiedla Zamoście. Pod koniec lat 90-tych XX w. zlikwidowano większość stacjonujących w Kołobrzegu jednostek wojskowych. Udostępnienie miastu części obszaru zajmowanego wcześniej przez wojsko, w szczególności koszarów i dawnych poligonów, wymagało podjęcia kompleksowych działań zmierzających do jak najlepszego zagospodarowania ww. terenów. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, istotne było nie tylko samo zagospodarowanie mienia powojskowego, ale również jego powiązanie funkcjonalno-przestrzenne z obszarem całego miasta.

Dlatego od 2005 r. jednym z priorytetowych działań Gminy Miasto Kołobrzeg jest rewitalizacja obszarów powojskowych. Działania rewitalizacyjne były dotychczas realizowane zgodnie z „Lokalnym Planem Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Powojskowych Miasta Kołobrzeg na lata 2005 - 2006 z przedłużonym okresem programowania do roku 2013” oraz "Lokalnym Programem Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu na lata 2010-2015".

Na terenie podobszaru znajdują się zabytkowe obiekty tzw. "Białe Koszary", które zostały zaadoptowane na funkcje mieszkalne i usługowe. Ponadto z przedwojennej zabudowy zachowały się do dziś 2 kamienice przy ul. Żurawia oraz pochodzący z 1919 r. blok robotniczy przy ul. Artyleryjskiej. W przeważającej części podobszar stanowią tereny niezagospodarowane, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz usługi. Część terenu przeznaczone zostało pod zieleń parkową. Obszar ten charakteryzuje się niedużym zaludnieniem, w jego granicach zlokalizowane są również budynki z lokalami socjalnymi.

W 2016 r opracowano dla Kołobrzegu audyt, na podstawie którego stwierdzono w tej części miasta małą aktywność gospodarczą, wykazano również ograniczony dostęp do infrastruktury społecznej, usług i rekreacji. W granicach ww. terenu zdiagnozowano również występowanie problemów społecznych.

M A P A

Podobszar rewitalizacji Terenów powojskowych po obu stronach ul. Mazowieckiej zlokalizowany jest w części osiedla Zamoście
Previous Next Play Pause
1