Podobszar rewitalizacji "Zachodni z zachodnią częścią portu" zlokalizowany jest w północno-wschodniej części osiedla Zachodniego. Teren ten jest rozległy, swoim zasięgiem obejmuje obszary zróżnicowane pod kątem zagospodarowania przestrzennego oraz pełnionych funkcji. W jego północnej części, na Wyspie Solnej, zlokalizowany jest Port Jachtowy. Znaczną część podobszaru rewitalizacji stanowią tereny Portu Morskiego Kołobrzeg związane z rybołówstwem i przetwórstwem ryb.

Na południe od ul. Bałtyckiej znajdują się tereny o przeważającej funkcji mieszkalnej. W ostatnich latach obszar ten intensywnie się przekształca w kierunku zwiększenia udziału zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy pensjonatowej i apartamentów. W granicach ww. podobszaru Gmina Miasto Kołobrzeg buduje również nowe lokale komunalne.

Na podobszarze rewitalizacji "Zachodni z zachodnią częścią portu", szczególnie wzdłuż ul. Jedności Narodowej, występuje cenna, historyczna zabudowa: przedwojenne kamienice, domy mieszkalne oraz modernistyczny kościół.

W 2016 r opracowano dla Kołobrzegu audyt, na podstawie którego stwierdzono, że na tym podobszarze występuje największa kumulacja zjawisk kryzysowych. Między innymi wskazano na problem z dostępem do infrastruktury społecznej i rekreacyjnej oraz mały kapitał społeczny. Obszar ten praktycznie nie posiada przestrzeni publicznych: placów zabaw, obiektów sportowych oraz kulturowych. Z uwagi na przekształcenia funkcjonalne obszaru występuje ogromy deficyt miejsc postojowych. W tej części miasta zdiagnozowano również występowanie wielu problemów społecznych.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta do roku 2020, tzw. Dzielnica Zachodnia powinna zostać poddana rewaloryzacji i rewitalizacji, mającej na celu polepszenie warunków do tworzenia nowych przedsiębiorstw oraz miejsc pracy.

M A P A

Podobszar rewitalizacji Zachodni z zachodnią częścią portu obejmuje część osiedla Zachodniego
Previous Next Play Pause
1