Czym jest rewitalizacja?Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, na którym występuje ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych 1.

1 Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

P R A W O

 Krajowa Polityka Miejska 2023

 Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 - założenia

 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji
Przepis na rewitalizację