Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pismem znak ROPS-III.9113.22.2018LG z dnia 7 lutego 2019 r. poinformował Prezydenta Miasta Kołobrzeg, że "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028" otrzymał po weryfikacji pozytywna ocenę końcową.

Zgodnie z przyjętą procedurą, pozytywna weryfikacja stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego decyzji o wpisaniu programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego. Umieszczenie programu w wykazie pozwoli na pozyskiwanie środków z RPO WZ na ujęte w nim projekty rewitalizacyjne.