Szanowni Państwo

Za tydzień, w dniu 25 marca 2019 r. rozpoczniemy konsultacje społeczne w sprawie przygotowania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Będziemy je prowadzić do 26 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta miasta. Zasady wyznaczania jego składu oraz zasady jego działania określa w drodze uchwały rada gminy. Podjęcie uchwały jest poprzedzone konsultacjami społecznymi.

Zapraszamy Państwa do składania uwag i opinii w trakcie konsultacji.

Obwieszczenie Prezydenta

Projekt Uchwały