W dniu 27 września 2017 r. członkowie zespołu przygotowującego Gminny Program Rewitalizacji przeprowadzili spacer studyjny po Podobszarze Rewitalizacji Lęborski.


Podobszar to spokojne osiedle z dużą ilością zieleni, jednakże różnej jakości. Jego zabudowa nie wywołuje negatywnych odczuć. Zwraca za to uwagę mała ilość przestrzeni publicznych służących integracji mieszkańców oraz duża liczba samochodów.
Znajdują się tam również rekreacyjne przestrzenie zielone o dużym, ale nie w pełni wykorzystanym potencjale. Wizerunek podobszaru psuje aleja blaszanych garaży za Szkołą Podstawową nr 8.

ul. Słowińców
Lokalne targowisko
Pozostałości zagadkowej budowli
Miejsca postojowe
Kompleks blaszanych garaży na południe od szkoły
Staw Stokrotkowy