W dniu 19 października 2017 r. członkowie zespołu przygotowującego Gminny Program Rewitalizacji przeprowadzili spacer studyjny po Podobszarze Rewitalizacji Terenów Powojskowych po obu stronach ul. Mazowieckiej.


Cześć podobszaru tzw. Białe Koszary została zagospodarowana na funkcje miejskie, głównie mieszkalne pod koniec lat 90-tych XX w., gdy zlikwidowano stacjonujące tam jednostki wojskowe. Biorąc pod uwagę znaczenie terenów powojskowych dla rozwoju Kołobrzegu, działania rewitalizacyjne są tam prowadzone od 2005 r. Pomimo tego, większość podobszaru stanowią wciąż tereny niezagospodarowane. Są one przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi i tereny zieleni rekreacyjnej i parkowej. Ponadto na podobszarze przy ul. Artyleryjskiej znajdują się mieszkania socjalne, budzące w świadomości społecznej negatywne skojarzenia. Podobszar graniczy z nowymi osiedlami mieszkaniowymi.
Na uwagę zwraca mała ilość obiektów usługowych służących mieszkańcom: sklepów spożywczych, gastronomii itp. Największym problemem przestrzennym jest brak przestrzeni publicznej służącej integracji mieszkańców lub rekreacji. Brakuje terenów zagospodarowanej zieleni. Nie występują tam również usługi kultury. Na podobszarze znajduje się przedszkole. Nie ma ogólnodostępnego, integrującego mieszkańców placu zabaw. Na ulicach podobszaru zaobserwowano bardzo intensywny ruch samochodowy. Nawierzchnie wielu ulic, zwłaszcza dróg na obszarze tzw. Białych Koszarów są w złym stanie. Przy ul. Mazowieckiej jest niewystarczające oświetlenie. Członkowie zespołu uznali, że brakuje tam ścieżki rowerowej.
Największym potencjałem podobszaru są tereny niezabudowane. Istnieje przez to możliwość utworzenia tam nowoczesnej części miasta z obiektami usługowymi np. kultury i rekreacyjnymi. Ponadto potencjałem jest będący własnością Agencji Mienia Wojskowego teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń urządzoną: place zabaw, parki i zieleńce. Należy wspomnieć również o ciekawej architektonicznie zabudowie pokoszarowej i miejscu pamięci – tablicy powieszonej na murze pokoszarowym, poświęconej Żołnierzom 14 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty.

Elewacja na ul. Artyleryjskiej
artyleryjska_podworko
Elewacja na ul. Artyleryjskiej
aryleryjska_suszarnia
baraki
dawne_koszary
kamienica
Fajne miejsce na kawiarnię lub restaurację
kolobrzeski_off
Fajne miejsce na kawiarnię lub restaurację
mazowiecka
Teren na park
park
Teren na park
podworko_zurawia
Nawet mieszkańcy baraków potrzebują piękna
potrzeba_estetyki
Nawet mieszkańcy baraków potrzebują piękna
szkola_morska
Miejsce pamięci
tablica
Miejsce pamięci
teren_pod_zabudowe
woda
zielen