Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem eksperckim pt. "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2028, ludność, gospodarka, turystyka, transport, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska", wykonanym przez dr Mariusza Miedzińskiego z Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku, na zlecenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

Pragniemy podkreślić, że nie jest to dokument końcowy, który jest przygotowywany przez gminę. Opracowanie wykonane przez dr Mariusza Miedzińskiego prezentuje wyłącznie jego autorską diagnozę, wizję i sposób na rewitalizację miasta. Dokument przekracza typowe ramy programu rewitalizacji. Jest w dużej mierze skoncentrowany na elementach przestrzennych, związanych z rozwojem miasta, w tym jego strukturze urbanistycznej i komunikacyjnej oraz turystyce. Jest on dla urzędników jednym z materiałów, na podstawie których przygotowany zostanie „Gminny Program Rewitalizacji miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028”.

Pan dr Miedziński posiada bardzo dużą wiedzę o mieście. W związku ze swoją pracą naukową zebrał wiele danych, analiz i dokumentów dotyczących Kołobrzegu. Wielokrotnie współpracował z Urzędem Miasta Kołobrzeg. Był członkiem wielu zespołów zadaniowych. Angażował się w działania dotyczące opracowania strategii rozwoju miasta. Uczestniczył również aktywnie w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Ponadto co uznajemy za istotne jest mieszkańcem Kołobrzegu, przez co doskonale czuje i rozumie specyfikę miasta.


OPRACOWANIE EKSPERCKIE GPR