Zapraszamy amatorów fotografii do udziału w konkursie fotograficznym!

1. ROZEJRZYJ SIĘ
Odwiedź podobszary rewitalizacji:
1. Podobszar Zachodni
2. Podobszar Terenów Powojskowych
3. Podobszar Lęborski
4. Podobszar Śródmiejski

2. WYBIERZ CIEKAWE UJĘCIE
Dopasuj zdjęcie do jednej z 3 kategorii tematycznych
1. Portret dzielnicy
2. Mieszkańcy
3. Wydarzenia

3. WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE
Odwiedź nas na Facebooku i polub profil Rewitalizacji Kołobrzeg
Dodaj zdjęcia pod postem o konkursie do 10 czerwca 2018 r.
Regulamin konkursu dostępny poniżej oraz na Facebooku w pierwszym komentarzu pod postem o konkursie

Regulamin Konkursu fotograficznego „Rewitalizacja w obiektywie”


I. Przepisy ogólne
1. Organizatorem Konkursu fotograficznego jest Urząd Miasta Kołobrzeg.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Głównym celem konkursu jest promowanie Programu Rewitalizacji Miasta Kołobrzeg.
4. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób zajmujących się amatorską fotografią. Z udziału w Konkursie wyłącza się osoby zajmujące się profesjonalnie lub zawodowo fotografią.
5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.


II. Przepisy dotyczące prac konkursowych
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie autorskiego zdjęcia, które można zakwalifikować do jednej z trzech kategorii tematycznych:
a. Portret dzielnicy,
b. Mieszkańcy,
c. Wydarzenia.
2. Zdjęcia konkursowe mają mieć jednoznaczny związek z Podobszarami rewitalizacji, przedstawiać krajobrazy, zabytki, obiekty zlokalizowane na ich terenie, a także życie codzienne, ważne wydarzenia z życia osiedli i ich mieszkańców, itp. Zdjęcia mogą przedstawiać zarówno pozytywne, jak i negatywne elementy. Do zdjęcia (lub grupy zdjęć) wskazany jest krótki opis – określenie lokalizacji (gdzie zdjęcie zostało wykonane, co przedstawia), oraz argument, dlaczego zostało ono wybrane (np. aby pokazać, z czego jesteśmy dumni, co chcielibyśmy zmienić, do czego mamy sentyment, itp.).
3. Każdy uczestnik może nadesłać do 10 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:
konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);
Nie będą akceptowane prace:
z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
4. Dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 10 zdjęć w serii, które traktowane będą jako jedna praca.
5. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs poprzez zamieszczanie ich w komentarzach pod postem dotyczącym konkursu, zamieszczonym na profilu na Facebooku Rewitalizacji Kołobrzeg do końca dnia 17 czerwca 2018 r.
6. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest polubienie profilu Rewitalizacji Kołobrzeg na Facebooku.
7. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Dodatkowo autor zdjęć przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
8. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.


III. Terminarz
1. Prace należy przesyłać do końca dnia 17 czerwca 2018 r.
2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
3. Jury Konkursu stanowić będzie Zespół ds. Rewitalizacji składający się z pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg.
4. Ocena prac przez Jury nastąpi nie później niż do 22 czerwca 2018 r. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
5. Dodatkowo, zdjęcia nadesłane do Konkursu wezmą udział w głosowaniu internautów. Głosowanie odbędzie się na stronie portalu społecznościowego www.facebook.com/RewitalizacjaKolobrzeg. Uczestnik Konkursu, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej „like’ów” otrzyma nagrodę.
6. Wyniki Konkursu zostaną podane na profilu Rewitalizacji Kołobrzeg na Facebooku oraz na stronie internetowej: www.rewitalizacja.kolobrzeg.eu
7. Rozdanie nagród, wraz z zaprezentowaniem najlepszych i wyróżnionych prac, będzie miało miejsce na spotkaniu otwartym podsumowującym konsultacje społeczne związane z Rewitalizacją Kołobrzeg. O dokładnym terminie odbycia się ww. spotkania wybrani przez Jury uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.

IV. Nagrody i wyróżnienia
1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Nagroda za I miejsce to bezprzewodowy głośnik bluetooth firmy JBL.
3. Wybrane fotografie zostaną zaprezentowane podczas spotkania otwartego podsumowującego konsultacje społeczne związane z Rewitalizacją Kołobrzeg.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg jest Prezydent Miasta Kołobrzeg. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg dostępnym pod adresem strony internetowej http://um.kolobrzeg.pl/.