Szanowni Mieszkańcy,

Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Wspólnoty samorządowe i Instytucje,

W związku z przystąpieniem Gminy Miasto Kołobrzeg do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028, uwzględniając szeroką partycypację społeczną, zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych.

NABÓR PROPOZYCJI TRWA OD 27.06.2018 r. DO 27.07.2018 r.


Ujęcie zgłoszonego projektu w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym do pozyskania wsparcia z działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.

Przedsięwzięcia powinny być zlokalizowane na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym Uchwałą Nr XXVIII/409/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Kołobrzeg.

Do ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji można dopuszczać także projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza wyznaczonym obszarem, jeśli wynika to z ich specyfiki i służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji.

Propozycje projektów należy składać poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Szczegółowe informacje zostały podane w poniższym załączniku "Informacja".

INFORMACJA

FORMULARZ 1

FORMULARZ 2