Szanowni Interesariusze Rewitalizacji,

Chcielibyśmy przypomnieć, że do 4 stycznia 2019 r. przyjmowane są wnioski w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Na najbliższej sesji Rady Miasta Kołobrzeg radni będą procedować uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028".

Przedstawiamy Państwu końcową wersję "Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028".

W związku z ogłoszonym przez nas naborem na propozycje projektów rewitalizacyjnych, przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, dotyczące składanych wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Prosimy uwzględnić je podczas przygotowania projektów rewitalizacyjnych.

W dniu 5 lipca 2018 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta Kołobrzeg odbyło się spotkanie podsumowujące proces konsultacyjny z elementami diagnozy, poprzedzający opracowanie gminnego programu rewitalizacji.

Serdecznie gratulujemy,

Aleksandrze Janiak zajęcia I miejsca oraz zdobycia wyróżnienia internautów w konkursie fotograficznym „Rewitalizacja w obiektywie”, zorganizowanym przez Urząd Miasta Kołobrzeg w ramach promowania działań związanych z rewitalizacją Miasta Kołobrzeg oraz Mai Strzelczyk za zdobycie wyróżnienia.

Szanowni Mieszkańcy,

Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Wspólnoty samorządowe i Instytucje,

W związku z przystąpieniem Gminy Miasto Kołobrzeg do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028, uwzględniając szeroką partycypację społeczną, zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych.

NABÓR PROPOZYCJI TRWA OD 27.06.2018 r. DO 27.07.2018 r.

Szanowni Państwo,

Kończy się proces konsultacji społecznych z elementami diagnozy społeczno-gospodarczej, poprzedzających przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2028.

W dniu 5 lipca o godzinie 17:00 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg zaprezentowany zostanie raport końcowy.

Zapraszamy!

W dniach 4 - 5 czerwca 2018 r., w ramach konsultacji społecznych, przeprowadziliśmy warsztaty dla seniorów. Pierwszego dnia warsztatów spotkaliśmy się z członkami Kołobrzeskiego Klubu Seniora. Drugiego dnia warsztaty odbyły się w bardzo gościnnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej na ul. Frankowskiego.

W dniu 3 czerwca 2018 r. odbył się ostatni z zaplanowanych pikników na obszarze rewitalizacji. Tym razem spotkaliśmy się z mieszkańcami podobszaru Tereny powojskowe po obu stronach ul. Mazowieckiej.

W dniu 2 czerwca 2018 r. odbył się piknik na podobszarze rewitalizacji Zachodni z zachodnią częścią portu. Była to doskonała okazja, żeby porozmawiać o problemach i potrzebach tego podobszaru.