Wkrótce upłynie kadencja obecnego Komitetu Rewitalizacji, dlatego Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłosił nabór na jego członków. Będzie on prowadzony od 19 kwietnia do 9 maja 2022 r. 

Radny Jacek Woźniak 13 kwietnia 2021 r. złożył rezygnację z członkostwa w Komitecie Rewitalizacji. Przewodniczący Rady Miasta Kołobrzeg 20 maja 2021 r., po konsultacjach z Przewodniczącymi Klubów Radnych oraz Radnymi Rady Miasta Kołobrzeg, na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, wyznaczył Radnego Przemysława Kiełkowskiego na członka Komitetu Rewitalizacji.

W dniu 25 września 2019 r. Prezydent Miasta Kołobrzeg powołał Komitet Rewitalizacji. W jego składzie znaleźli się:

Cały czas szukamy możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych, które pomogą zrealizować projekty zawarte w programie rewitalizacji. Pojawiła się obecnie szansa na to, program „Rozwój Lokalny”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza nabór uzupełniający na Członków Komitetu Rewitalizacji! Będzie on prowadzony od 8 sierpnia do 28 sierpnia 2019 r.

Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji! Będzie on prowadzony od 9 lipca do 29 lipca 2019 r.

W dniu 11 stycznia 2019 r. Rada Miasta Kołobrzeg podjęła Uchwałę Nr IV/37/19 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028".

UCHWAŁA

Szanowni Interesariusze Rewitalizacji,

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przedłużyła termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18.

Termin na składanie wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2019 r.

Szanowni Interesariusze Rewitalizacji,

Chcielibyśmy przypomnieć, że do 4 stycznia 2019 r. przyjmowane są wnioski w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Na najbliższej sesji Rady Miasta Kołobrzeg radni będą procedować uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028".

Przedstawiamy Państwu końcową wersję "Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028".